Dostęp do Biblioteki Wirtualnej z komputera domowego

Z RNO-Wiki
(Różnice między wersjami)
 
Linia 1: Linia 1:
<center> <small>
+
<center><small>
I suggest you print out this page and follow the instructions on your home computer. This page is available at [http://www.rafalnowak.pl/wiki/index.php?title=VLS http://www.rafalnowak.pl/wiki/index.php?title=VLS]
+
Proponuję wydrukować sobie tę stronę i wykonać poniższe instrukcje na komputerze domowym. Strona ta jest dostępna pod adresem [http://www.rafalnowak.pl/wiki/index.php?title=VLS http://www.rafalnowak.pl/wiki/index.php?title=VLS]
</ Small> </ center>
+
</small></center>
[[Image: vls1.jpg | thumb | Virtual Library from the view of my home computer]] [[Image: vls2.jpg | thumb | Journal of Computational and Applied Mathematics from the view of my home computer]]
+
[[Grafika:vls1.jpg|thumb|Biblioteka Wirtualna z widoku mojego komputera domowego]] [[Grafika:vls2.jpg|thumb|Journal of Computational and Applied Mathematics z widoku mojego komputera domowego]]
In this article, I described how you can get access to a database of scientific articles [http://vls.icm.edu.pl/ss.html''Direct''Science Virtual Library] from the home computer.
+
W artykule tym opisałem w jaki sposób można uzyskać dostęp do bazy artykułów naukowych [http://vls.icm.edu.pl/ss.html ''Science Direct'' Biblioteki Wirtualnej] z komputera domowego.  
Using the'''browser''' can be:
+
Używając '''przeglądarki internetowej''' można będzie:
* Browse the entire contents of Science''Direct''([http://vls.icm.edu.pl/ss.html http://vls.icm.edu.pl/ss.html])
+
* przeglądać całą zawartość ''Science Direct'' ([http://vls.icm.edu.pl/ss.html http://vls.icm.edu.pl/ss.html]),
* Retrieve electronic documents (eg PDF) to your computer.
+
* pobierać dokumenty elektroniczne (np. w formacie PDF) na dysk komputera.
  
  
== Requirements ==
+
== Wymagania ==
Virtual Library is distributed throughout the network employee of the Institute of Computer Science.
+
Biblioteka Wirtualna jest udostępniona całej sieci pracowniczej Instytutu Informatyki.
To access this network, you need an account on the server'''Triglav''' (tryglaw.ii.uni.wroc.pl).
+
Aby uzyskać dostęp do tej sieci, potrzebne jest konto na serwerze '''tryglaw''' (tryglaw.ii.uni.wroc.pl).  
Most employees have individual accounts set up there. In the absence of having such an account, simply write a letter to the administrator [http://www.ii.uni.wroc.pl/ ~ Rashad / Rashad].
+
Większość pracowników, ma tam założone konta indywidualne. W przypadku braku posiadania takiego konta, wystarczy napisać list do administratora [http://www.ii.uni.wroc.pl/~rashad/ Rashada].
  
Recipe == ==
+
== Przepis ==
A recipe for gaining access to the Library consists of two steps [[# ssh - tunnel]] and [[# Proxy]].
+
Przepis na uzyskanie dostępu do Biblioteki składa się z dwóch kroków [[#SSH - tunnel]] i [[#Proxy]].
  
=== SSH - Tunnel ===
+
=== SSH - tunnel ===
The first step is to do so. Ssh''tunnel''between the home computer, a server Triglav. Just log into the server with the appropriate parameters Triglav. I described how to do both under Linux and Windows. First, select a number of free port on your computer. Ideally, this number was quite large but less than 65000th In general, any number would be good. In case of problems, please change the number to another. I chose'''2080'''.
+
Pierwszym krokiem jest zrobienie tzw. ''tunelu ssh'' pomiędzy komputerem domowym, a serwerem tryglaw. Wystarczy zalogować się na serwer tryglaw z odpowiednimi parametrami. Opisałem jak to zrobić zarówno pod systemem Linux, jak i Windows. Najpierw należy wybrać sobie numer wolnego portu na naszym komputerze. Najlepiej, aby ta liczba była dość duża ale i mniejsza od 65000. Na ogół dowolna liczba będzie dobra. W wypadku problemów, proszę zmienić liczbę na inną. Ja wybrałem '''2080'''.  
  
 
==== Linux ====
 
==== Linux ====
Under Linux, simply type the command in the console:
+
Pod systemem Linux, wystarczy w konsoli wpisać polecenie:
  ssh-L <nr_portu> tryglaw.ii.uni.wroc.pl: vls1.icm.edu.pl: 80-l <username>
+
  ssh tryglaw.ii.uni.wroc.pl -L<nr_portu>:vls1.icm.edu.pl:80 -l <username>
nr_portu''where''is the number of the selected port, and username''''is the name of the user account on the server Triglav.
+
gdzie ''nr_portu'' to numer wybranego portu, a ''username'' to nazwa użytkownika konta na serwerze tryglaw.
For example, a user'''UWr''', who chose the port'''2080''', it should run
+
Na przykład użytkownik '''uwr''', który wybrał port '''2080''', powinien wykonać polecenie
  ssh-L2080 tryglaw.ii.uni.wroc.pl: vls1.icm.edu.pl: 80-l UWr
+
  ssh tryglaw.ii.uni.wroc.pl -L2080:vls1.icm.edu.pl:80 -l uwr
  
==== ==== Windows
+
==== Windows ====
In Windows, you need a little more work hard, but fortunately only once.
+
W systemie Windows trzeba się troszkę więcej napracować, ale na szczęście tylko jeden raz.
In Windows, you must have a program that allows you to log onto a remote server.
+
W systemie Windows, należy mieć program, który umożliwia zalogowanie się na zdalny serwer.
For this purpose, well suited to a free program [http://www.chiark.greenend.org.uk/ ~ sgtatham / putty / putty].
+
Do tego celu świetnie nadaje się darmowy program [http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/ putty].
The program can be downloaded for example here: [http://the.earth.li/ ~ sgtatham/putty/latest/x86/putty.exe]. I suggest you put a shortcut on the desktop to that program (I will not explain how to do it.)
+
Program można pobrać na przykład stąd: [http://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/putty.exe]. Proponuję umieścić sobie skrót na pulpicie do tego programu (nie będę wyjaśniał jak to zrobić).
  
In order to make a SSH tunnel, you must follow these instructions:
+
W celu zrobienia tunelu SSH, należy wykonać następujące instrukcje:
# Run putty.exe''.'' If you are making this statement the first time, you should see the following window: [[Image: putty.gif | center | Running the program putty]] then Go to Step 2 If you've done steps 2-5 on your PC, you should skip to step 6
+
# Uruchom program ''putty.exe''. Jeśli wykonujesz tę instrukcję po raz pierwszy, to powinieneś zobaczyć następujące okno: [[Grafika:putty.gif|center|Uruchomiony program putty]] Przejdź w takim razie do kroku 2. Jeśli już kiedyś wykonałeś kroki 2-5 na swoim komputerze, to powinieneś przejść do kroku 6.
# On the left is the section'''Category'''. Select it''Connection-> SSH-> Tunnels''like the figure below [[Image: putty_ssh_tunnel1.gif | center |...]]
+
# Po lewej stronie jest dział '''Category'''. Wybierz w nim ''Connection->SSH->Tunnels'' tak, jak na poniższym rysunku [[Grafika:putty_ssh_tunnel1.gif|center|...]]
# In the''Source port''port number of the selected type - for me it is'''2080'''and''Destination''box, type''' vls1.icm.edu.pl: 80'''. Select the''Local''and''Auto'', and then press the''Add''. [[Image: putty_ssh_tunnel_port.gif | center |...]]
+
# W polu ''Source port'' wpisz numer wybranego portu - u mnie jest to '''2080''', a w polu ''Destination'' wpisz '''vls1.icm.edu.pl:80'''. Wybierz ''Local'' i ''Auto'', a następnie naciśnij przycisk ''Add''. [[Grafika:putty_ssh_tunnel_port.gif|center|...]]
# You should see more or less the result: [[Image: putty_ssh_tunnel_vls.gif | center |...]]
+
# Powinieneś zobaczyć mniej więcej taki wynik: [[Grafika:putty_ssh_tunnel_vls.gif|center|...]]
# Back in the section'''Category''' to''Session''and type in the box,''Host name (or IP address)''address'''tryglaw.ii.uni.wroc.pl''', in Port''field''- the number of'''22'''and select''' SSH'''. Then, in the Saved''session''for example, type'''Virtual Library''' (see figure below) and press''Save''. [[Image: putty_ssh_vls.gif | center |...]]
+
# Wróć w dziale '''Category''' do ''Session'' i wpisz w polu ''Host name (or IP address)'' adres '''tryglaw.ii.uni.wroc.pl''', w polu ''Port'' - liczbę '''22''' i wybierz '''SSH'''. Następnie w polu ''Saved session'' wpisz np. '''Biblioteka Wirtualna''' (p. rysunek poniższej) i naciśnij przycisk ''Save''. [[Grafika:putty_ssh_vls.gif|center|...]]
# You should see something that box: [[Image: putty_login.gif | center]] Double click on'''''Virtual Library', a window opens asking you to log on to the server Światowit. Just enter'''your username''' (eg, Wroclaw University), and then type'''password'''. [[Image: putty_user_logging.gif | center]]
+
# Powinieneś widzieć mniej więcej takie okno: [[Grafika:putty_login.gif|center]] Kliknij dwukrotnie na '''Biblioteka Wirtualna''', a otworzy się okno proszące o zalogowanie do serwera swiatowit. Wystarczy podać '''swoją nazwę użytkownika''' (np. uwr), a następnie wpisać '''swoje hasło'''. [[Grafika:putty_user_logging.gif|center]]
  
=== === PROXY
+
=== PROXY ===
After the tunnel,''ssh''Światowit to the server. We have already half the work.
+
Po wykonaniu ''tunelu ssh'' do serwera swiatowit. Mamy już za sobą połowę roboty.
The second step is to configure your browser to use a proxy server''.''
+
Drugim krokiem, jest skonfigurowanie swojej przeglądarki internetowej, aby korzystała z serwera ''proxy''.
  
'''Note''': The following instructions make such changes to your internet browser so that it benefited from connections through a proxy server. These settings are only for viewing the Virtual Library. There will be at this time use the other websites in the browser. Of course, these settings can be changed again and restore their own that have had prior to the following instructions.
+
'''Uwaga''': Poniższe instrukcje dokonają takich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej, aby korzystała ona z połaczenia przez serwer proxy. Ustawienia te służą tylko do przeglądania Biblioteki Wirtualnej. Nie będzie można w tym czasie korzystać z innych stron internetowych w tej przeglądarce. Oczywiście ustawienia te można zmienić ponownie i przywrócić swoje własne, które się miało przed przystąpieniem do poniższych instrukcji.
'''My advice''': To avoid having each time to switch to the''real time''online, and once in the Virtual Library, I strongly recommend installing the new browser - one that has so far not used, and it was allocated only the use of the Virtual Library. In this way, use one browser (eg Internet Explorer) to browse the Internet, and other browsers (eg [http://www.mozilla.com/firefox/ Firefox]) to view the Virtual Library. Every day I use the browser [Firefox http://www.mozilla.com/firefox/] So I chose a different browser to the Virtual Library - browser [Opera http://www.opera.com/].
+
'''Moja rada''': Aby nie musieć za każdym razem przełączać się raz na ''prawdziwy internet'', a raz na Bibliotekę Wirtualną, gorąco polecam zainstalowanie nowej przeglądarki - takiej, której się dotychczas nie używało i ją właśnie przeznaczyć tylko na korzystanie z Biblioteki Wirtualnej. W ten sposób używa się jednej przeglądarki (np. Internet Explorer) do przeglądania Internetu, a drugiej  przeglądarki (np. [http://www.mozilla.com/firefox/ Firefox]) do przeglądania Biblioteki Wirtualnej. Ja na co dzień używam przeglądarki [http://www.mozilla.com/firefox/ Firefox]; wybrałem więc jako inną przeglądarkę do Biblioteki Wirtualnej - przeglądarkę [http://www.opera.com/ Opera].
  
==== ==== Firefox
+
==== Firefox ====
Przelgądarkę example can be downloaded from here [http://www.mozilla.com/firefox/] and it is accessible to both Linux and Windows.
+
Przelgądarkę można pobrać np. stąd [http://www.mozilla.com/firefox/] i jest ona dostępna zarówno pod system Linux, jak i Windows.
I assume that you have chosen browser [http://www.mozilla.com/firefox/ Firefox] to view the Virtual Library.
+
Zakładam, że wybrano przeglądarkę [http://www.mozilla.com/firefox/ Firefox] do przeglądania Biblioteki Wirtualnej.  
I will describe how to configure it correctly.
+
Opiszę jak ją poprawnie skonfigurować.
The description is given in several steps that must be observed.
+
Opis jest podany w kilku krokach, które należy wykonać.
On the right side I put the drawing with the selected numbers (red), the following steps to provision.
+
Po prawej stronie umieściłem rysunek z zaznaczonymi numerami (kolor czerwony) kroków poniższego przepisu.
  
'''Note''': After you complete the following instructions, the browser will access only to the parties [http://vls.icm.edu.pl Virtual Library], that will not work other websites. To use Firefox for everyday browsing, should be at the end of the Virtual Library to restore the original settings.
+
'''Uwaga''': po wykonaniu poniższych instrukcji, w przeglądarce będzie dostęp tylko do stron [http://vls.icm.edu.pl Biblioteki Wirtualnej], tzn. nie będą działały inne strony internetowe. Aby używać przeglądarki Firefox do celów codziennych, należy po zakończeniu przeglądania Biblioteki Wirtualnej przywrócić ustawienia pierwotne.
  
[[Image: firefox_proxy.jpg | thumb | Setting up a proxy in Firefox]]
+
[[Grafika:firefox_proxy.jpg|thumb|Konfiguracja serwera proxy w przeglądarce Firefox]]
# Open Firefox
+
# Uruchom przeglądarkę Firefox
# Enter the''Prefencje''(look in the main program, such as''Tools -> Options'')
+
# Wejdź w ''Prefencje'' (poszukaj w menu głównym programu, np. ''Narzędzia -> Opcje'')
# Select''Advanced''settings
+
# Wybierz ''Zaawansowane'' ustawienia
# Select the''Network''
+
# Wybierz zakładkę ''Sieć''
# In the section''call''button''Settings''.
+
# W dziale ''Połączenie'' naciśnij przycisk ''Ustawienia''.
#:'''Note''': remember what you had previously selected to be able to later restore the original settings.
+
#: '''Uwaga''': zapamiętaj, co miałeś wybrane wcześniej, aby móc potem przywrócić pierwotna ustawienia.
# Select the''Manual Proxy Configuration.''
+
# Zaznacz ''Ręczna konfiguracja serwerów proxy''.
# In the HTTP proxies''''type'''localhost''' and''Port''field, type the number of the selected port - in my'''2080'''
+
# W polu ''Serwer proxy HTTP'' wpisz '''localhost''', a w polu ''Port'' wpisz numer wybranego portu - u mnie '''2080'''
# Select the''Use this proxy for all protocols''
+
# Zaznacz także ''Użyj tego serwera proxy dla wszystkich protokołów''
# That's all. Accept the settings and you can now view the contents of the Virtual Library. To this end, please visit [http://vls.icm.edu.pl http://vls.icm.edu.pl]
+
# To wszystko. Zaakceptuj ustawienia i możesz już oglądać zawartość Biblioteki Wirtualnej. W tym celu odwiedź stronę [http://vls.icm.edu.pl http://vls.icm.edu.pl]
  
'''Restore the original''' takes place in the same way, except that in point. 6 choose the original settings - for me these are the''Settings''system (Linux) or''''System Settings (Windows).
+
'''Przywracanie ustawień pierwotnych''' odbywa się w analogiczny sposób, z tym, że w pkt. 6 wybierasz ustawienia pierwotne - u mnie są to ''Ustawienia systemowe'' (system Linux) lub ''Ustawienia systemowe'' (system Windows).
  
==== ==== Internet Explorer
+
==== Internet Explorer ====
That I assume you have Chosen Internet Explorer to view the Virtual Library.
+
Zakładam, że wybrano przeglądarkę Internet Explorer do przeglądania Biblioteki Wirtualnej.  
I will describe how to configure it correctly.
+
Opiszę jak ją poprawnie skonfigurować.
The description is given in Several Steps That Must Be Observed.
+
Opis jest podany w kilku krokach, które należy wykonać.  
On the right side I put the image of a''proxy''settings in Internet Explorer
+
Po prawej stronie umieściłem rysunek przedstawiający ustawienia ''proxy'' w przeglądarce Internet Explorer
  
'''Note''': If you follow These instructions in your browser, you will have access only to the Virtual Library, That will not work Than vls.icm.edu.pl other websites, what is worse in the whole Windows Internet Will Be Limited Only the parties to the Virtual Library; This is unfortunately a flaw in Internet Explorer, unfortunately, it is integrated with the whole system). If you use Windows every day :-), then you must restore the original settings.
+
'''Uwaga''': jeśli wykonasz poniższe instrukcje w przeglądarce, to będziesz miał dostęp tylko do Biblioteki Wirtualnej, tzn. nie będą działały inne strony internetowe niż vls.icm.edu.pl; co gorsze w cały systemie Windows internet będzie ograniczony tylko do stron Biblioteki Wirtualnej; Taka jest niestety wada przeglądarki Internet Explorer jest ona niestety zintegrowana z całym systemem). Jeśli używasz na co dzień systemu Windows :-), to musisz potem przywrócić ustawienia pierwotne.
  
[[Image: ie_proxy.gif | thumb | Setting up a proxy server in Internet Explorer]]
+
[[Grafika:ie_proxy.gif|thumb|Konfiguracja serwera proxy w przeglądarce Internet Explorer]]
  
# Open Internet Explorer
+
# Uruchom przeglądarkę Internet Explorer
# Enter the''Internet Options''(look in the main program, it is mostly''Tools''menu)
+
# Wejdź w ''Opcje internetowe'' (poszukaj w menu głównym programu; najczęściej jest to menu ''Narzędzia'')
# Select the''connections''
+
# Wybierz zakładkę ''Połączenia''
# Press the button LAN Settings''.''
+
# Naciśnij przycisk ''Ustawienia sieci LAN''.
#:''' Note''': remember what you had Previously selected to be Able to later restore the original settings.
+
#: '''Uwaga''': zapamiętaj, co miałeś wybrane wcześniej, aby móc potem przywróć pierwotne ustawienia.
# As part of the''proxy''select''Use a proxy server for your LAN''
+
# W części ''proxy'' zaznacz ''Użyj serwera proxy dla sieci LAN''
# In the''Address''type'''localhost'''and''Port''field, type the number of the selected port - in my'''2080'''
+
# W polu ''Adres'' wpisz '''localhost''', a w polu ''Port'' wpisz numer wybranego portu - u mnie '''2080'''
# Press the''Advanced''and make sure it is marked''Use this proxy server for all protocols''
+
# Naciśnij przycisk ''Zaawansowane'' i upewnij się, że jest zaznaczone ''Użyj tego serwera proxy do wszystkich protokołów''
# That's all. Accept the settings and you can now view the contents of the Virtual Library. To this end, please visit [http://vls.icm.edu.pl http://vls.icm.edu.pl]
+
# To wszystko. Zaakceptuj ustawienia i możesz już oglądać zawartość Biblioteki Wirtualnej. W tym celu odwiedź stronę [http://vls.icm.edu.pl http://vls.icm.edu.pl]
[Http://www.diamondlinks.net/ link building]
+
'''Restore the original''' takes place in the same way, Except That in point. 5 is characterized by''Use a proxy server for your LAN''or restoring the Settings That Were Previously.
+
  
== Library ==
+
'''Przywracanie ustawień pierwotnych''' odbywa się w analogiczny sposób, z tym, że w pkt. 5 odznaczasz ''Użyj serwera proxy dla sieci LAN'' lub przywracasz ustawienia, które były poprzednio.
[[Image: vls1.jpg | thumb | Virtual Library from the view of my home computer]] [[Image: vls2.jpg | thumb | Journal of Computational and Applied Mathematics from the view of my home computer]]
+
After completing the steps from chapter [[# Rule]], you can type in your web browser links:
+
  http://vls.icm.edu.pl - Virtual Library
+
  http://vls.icm.edu.pl/ss.html - Science Direct
+
and enjoy access to Science Direct''''from your home computer.
+
  
Visiting Science''Direct''([http://vls.icm.edu.pl/ss.html http://vls.icm.edu.pl/ss.html]) can enter'''without logging'' 'and freely browse the articles, and even download the PDF files on the disk of our home computer :-)
+
== Biblioteka ==
 +
[[Grafika:vls1.jpg|thumb|Biblioteka Wirtualna z widoku mojego komputera domowego]] [[Grafika:vls2.jpg|thumb|Journal of Computational and Applied Mathematics z widoku mojego komputera domowego]]
 +
Po wykonaniu kroków z rozdziału [[#Przepis]], można wpisać w przeglądarce internetowej adresy:
 +
  http://vls.icm.edu.pl          -- Biblioteka Wirtualna
 +
  http://vls.icm.edu.pl/ss.html  -- Science Direct
 +
i cieszyć się dostępem do ''Science Direct'' z komputera domowego.
 +
 
 +
Odwiedzając ''Science Direct'' ([http://vls.icm.edu.pl/ss.html http://vls.icm.edu.pl/ss.html]) można wejść '''bez logowania''' i dowolnie przeglądać artykuły, a nawet pobierać pliki PDF na dysk naszego komputera domowego :-)
 +
 
 +
[[Użytkownik:Rno|Rno]] 13:16, 20 lip 2007 (CEST)

Aktualna wersja na dzień 21:12, 21 cze 2011

Proponuję wydrukować sobie tę stronę i wykonać poniższe instrukcje na komputerze domowym. Strona ta jest dostępna pod adresem http://www.rafalnowak.pl/wiki/index.php?title=VLS

Biblioteka Wirtualna z widoku mojego komputera domowego
Journal of Computational and Applied Mathematics z widoku mojego komputera domowego

W artykule tym opisałem w jaki sposób można uzyskać dostęp do bazy artykułów naukowych Science Direct Biblioteki Wirtualnej z komputera domowego. Używając przeglądarki internetowej można będzie:

 • przeglądać całą zawartość Science Direct (http://vls.icm.edu.pl/ss.html),
 • pobierać dokumenty elektroniczne (np. w formacie PDF) na dysk komputera.


Spis treści

Wymagania

Biblioteka Wirtualna jest udostępniona całej sieci pracowniczej Instytutu Informatyki. Aby uzyskać dostęp do tej sieci, potrzebne jest konto na serwerze tryglaw (tryglaw.ii.uni.wroc.pl). Większość pracowników, ma tam założone konta indywidualne. W przypadku braku posiadania takiego konta, wystarczy napisać list do administratora Rashada.

Przepis

Przepis na uzyskanie dostępu do Biblioteki składa się z dwóch kroków #SSH - tunnel i #Proxy.

SSH - tunnel

Pierwszym krokiem jest zrobienie tzw. tunelu ssh pomiędzy komputerem domowym, a serwerem tryglaw. Wystarczy zalogować się na serwer tryglaw z odpowiednimi parametrami. Opisałem jak to zrobić zarówno pod systemem Linux, jak i Windows. Najpierw należy wybrać sobie numer wolnego portu na naszym komputerze. Najlepiej, aby ta liczba była dość duża ale i mniejsza od 65000. Na ogół dowolna liczba będzie dobra. W wypadku problemów, proszę zmienić liczbę na inną. Ja wybrałem 2080.

Linux

Pod systemem Linux, wystarczy w konsoli wpisać polecenie:

 ssh tryglaw.ii.uni.wroc.pl -L<nr_portu>:vls1.icm.edu.pl:80 -l <username>

gdzie nr_portu to numer wybranego portu, a username to nazwa użytkownika konta na serwerze tryglaw. Na przykład użytkownik uwr, który wybrał port 2080, powinien wykonać polecenie

 ssh tryglaw.ii.uni.wroc.pl -L2080:vls1.icm.edu.pl:80 -l uwr

Windows

W systemie Windows trzeba się troszkę więcej napracować, ale na szczęście tylko jeden raz. W systemie Windows, należy mieć program, który umożliwia zalogowanie się na zdalny serwer. Do tego celu świetnie nadaje się darmowy program putty. Program można pobrać na przykład stąd: [1]. Proponuję umieścić sobie skrót na pulpicie do tego programu (nie będę wyjaśniał jak to zrobić).

W celu zrobienia tunelu SSH, należy wykonać następujące instrukcje:

 1. Uruchom program putty.exe. Jeśli wykonujesz tę instrukcję po raz pierwszy, to powinieneś zobaczyć następujące okno:
  Uruchomiony program putty
  Przejdź w takim razie do kroku 2. Jeśli już kiedyś wykonałeś kroki 2-5 na swoim komputerze, to powinieneś przejść do kroku 6.
 2. Po lewej stronie jest dział Category. Wybierz w nim Connection->SSH->Tunnels tak, jak na poniższym rysunku
  ...
 3. W polu Source port wpisz numer wybranego portu - u mnie jest to 2080, a w polu Destination wpisz vls1.icm.edu.pl:80. Wybierz Local i Auto, a następnie naciśnij przycisk Add.
  ...
 4. Powinieneś zobaczyć mniej więcej taki wynik:
  ...
 5. Wróć w dziale Category do Session i wpisz w polu Host name (or IP address) adres tryglaw.ii.uni.wroc.pl, w polu Port - liczbę 22 i wybierz SSH. Następnie w polu Saved session wpisz np. Biblioteka Wirtualna (p. rysunek poniższej) i naciśnij przycisk Save.
  ...
 6. Powinieneś widzieć mniej więcej takie okno:
  Putty login.gif
  Kliknij dwukrotnie na Biblioteka Wirtualna, a otworzy się okno proszące o zalogowanie do serwera swiatowit. Wystarczy podać swoją nazwę użytkownika (np. uwr), a następnie wpisać swoje hasło.
  Putty user logging.gif

PROXY

Po wykonaniu tunelu ssh do serwera swiatowit. Mamy już za sobą połowę roboty. Drugim krokiem, jest skonfigurowanie swojej przeglądarki internetowej, aby korzystała z serwera proxy.

Uwaga: Poniższe instrukcje dokonają takich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej, aby korzystała ona z połaczenia przez serwer proxy. Ustawienia te służą tylko do przeglądania Biblioteki Wirtualnej. Nie będzie można w tym czasie korzystać z innych stron internetowych w tej przeglądarce. Oczywiście ustawienia te można zmienić ponownie i przywrócić swoje własne, które się miało przed przystąpieniem do poniższych instrukcji. Moja rada: Aby nie musieć za każdym razem przełączać się raz na prawdziwy internet, a raz na Bibliotekę Wirtualną, gorąco polecam zainstalowanie nowej przeglądarki - takiej, której się dotychczas nie używało i ją właśnie przeznaczyć tylko na korzystanie z Biblioteki Wirtualnej. W ten sposób używa się jednej przeglądarki (np. Internet Explorer) do przeglądania Internetu, a drugiej przeglądarki (np. Firefox) do przeglądania Biblioteki Wirtualnej. Ja na co dzień używam przeglądarki Firefox; wybrałem więc jako inną przeglądarkę do Biblioteki Wirtualnej - przeglądarkę Opera.

Firefox

Przelgądarkę można pobrać np. stąd [2] i jest ona dostępna zarówno pod system Linux, jak i Windows. Zakładam, że wybrano przeglądarkę Firefox do przeglądania Biblioteki Wirtualnej. Opiszę jak ją poprawnie skonfigurować. Opis jest podany w kilku krokach, które należy wykonać. Po prawej stronie umieściłem rysunek z zaznaczonymi numerami (kolor czerwony) kroków poniższego przepisu.

Uwaga: po wykonaniu poniższych instrukcji, w przeglądarce będzie dostęp tylko do stron Biblioteki Wirtualnej, tzn. nie będą działały inne strony internetowe. Aby używać przeglądarki Firefox do celów codziennych, należy po zakończeniu przeglądania Biblioteki Wirtualnej przywrócić ustawienia pierwotne.

Konfiguracja serwera proxy w przeglądarce Firefox
 1. Uruchom przeglądarkę Firefox
 2. Wejdź w Prefencje (poszukaj w menu głównym programu, np. Narzędzia -> Opcje)
 3. Wybierz Zaawansowane ustawienia
 4. Wybierz zakładkę Sieć
 5. W dziale Połączenie naciśnij przycisk Ustawienia.
  Uwaga: zapamiętaj, co miałeś wybrane wcześniej, aby móc potem przywrócić pierwotna ustawienia.
 6. Zaznacz Ręczna konfiguracja serwerów proxy.
 7. W polu Serwer proxy HTTP wpisz localhost, a w polu Port wpisz numer wybranego portu - u mnie 2080
 8. Zaznacz także Użyj tego serwera proxy dla wszystkich protokołów
 9. To wszystko. Zaakceptuj ustawienia i możesz już oglądać zawartość Biblioteki Wirtualnej. W tym celu odwiedź stronę http://vls.icm.edu.pl

Przywracanie ustawień pierwotnych odbywa się w analogiczny sposób, z tym, że w pkt. 6 wybierasz ustawienia pierwotne - u mnie są to Ustawienia systemowe (system Linux) lub Ustawienia systemowe (system Windows).

Internet Explorer

Zakładam, że wybrano przeglądarkę Internet Explorer do przeglądania Biblioteki Wirtualnej. Opiszę jak ją poprawnie skonfigurować. Opis jest podany w kilku krokach, które należy wykonać. Po prawej stronie umieściłem rysunek przedstawiający ustawienia proxy w przeglądarce Internet Explorer

Uwaga: jeśli wykonasz poniższe instrukcje w przeglądarce, to będziesz miał dostęp tylko do Biblioteki Wirtualnej, tzn. nie będą działały inne strony internetowe niż vls.icm.edu.pl; co gorsze w cały systemie Windows internet będzie ograniczony tylko do stron Biblioteki Wirtualnej; Taka jest niestety wada przeglądarki Internet Explorer jest ona niestety zintegrowana z całym systemem). Jeśli używasz na co dzień systemu Windows :-), to musisz potem przywrócić ustawienia pierwotne.

Konfiguracja serwera proxy w przeglądarce Internet Explorer
 1. Uruchom przeglądarkę Internet Explorer
 2. Wejdź w Opcje internetowe (poszukaj w menu głównym programu; najczęściej jest to menu Narzędzia)
 3. Wybierz zakładkę Połączenia
 4. Naciśnij przycisk Ustawienia sieci LAN.
  Uwaga: zapamiętaj, co miałeś wybrane wcześniej, aby móc potem przywróć pierwotne ustawienia.
 5. W części proxy zaznacz Użyj serwera proxy dla sieci LAN
 6. W polu Adres wpisz localhost, a w polu Port wpisz numer wybranego portu - u mnie 2080
 7. Naciśnij przycisk Zaawansowane i upewnij się, że jest zaznaczone Użyj tego serwera proxy do wszystkich protokołów
 8. To wszystko. Zaakceptuj ustawienia i możesz już oglądać zawartość Biblioteki Wirtualnej. W tym celu odwiedź stronę http://vls.icm.edu.pl

Przywracanie ustawień pierwotnych odbywa się w analogiczny sposób, z tym, że w pkt. 5 odznaczasz Użyj serwera proxy dla sieci LAN lub przywracasz ustawienia, które były poprzednio.

Biblioteka

Biblioteka Wirtualna z widoku mojego komputera domowego
Journal of Computational and Applied Mathematics z widoku mojego komputera domowego

Po wykonaniu kroków z rozdziału #Przepis, można wpisać w przeglądarce internetowej adresy:

 http://vls.icm.edu.pl      -- Biblioteka Wirtualna
 http://vls.icm.edu.pl/ss.html  -- Science Direct

i cieszyć się dostępem do Science Direct z komputera domowego.

Odwiedzając Science Direct (http://vls.icm.edu.pl/ss.html) można wejść bez logowania i dowolnie przeglądać artykuły, a nawet pobierać pliki PDF na dysk naszego komputera domowego :-)

Rno 13:16, 20 lip 2007 (CEST)

Osobiste